Διαγωνισμός με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών (μελών του Σ.Ο.Ε.Λ.) διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης έτους 2017 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα χρηματοοικονομικής.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΡΚΩΤΟΙ