Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη μελετών ωρίμανσης του κεντρικού πράσινου σημείου του Δήμου Ηρακλείου στην Λαχαναγορά” εκτιμώμενης αξίας 58.195,91 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2550/25-9-2019 διακήρυξης του ΕΣΔΑΚ.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 10/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΑΔΑM 19PROC005616379

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΣΔΑΚ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΣΔΑΚ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΔΑΚ

ΤΕΥΔ ορθη επαναληψη

TOPO-ALLs

MASTER PLAN