Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΔΑΥ» εκτιμώμενης αξίας 59.690,54 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2472/18-9-2019 διακήρυξης του ΕΣΔΑΚ.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 25/10/2019.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 19PROC005578743

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝs

3. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝs

4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣs

5. ΤΕΥΔ

 

ΑΕΠΟ 2016 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

Tροποποίηση οικ. άδειας ΚΔΑΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΔΑΥ 6ΚΙ07ΛΚ-Β5Μ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2007

TOPO-ALLs

Α’ ΟΡΟΦΟΣs

ΑΠΟΘΗΚΗs

Β’ ΟΡΟΦΟΣs

ΙΣΟΓΕΙΟs

ΚΑΛΥΨΗs

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ