Στην οργάνωση ενός ειδικού συστήματος συλλογής των αστικών ιατρικών αποβλήτων προχωρούν ο Δήμος Ηρακλείου, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου.  Πρόκειται στην ουσία για την ανάπτυξη ενός νέου ρεύματος συλλογή απορριμμάτων, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει κατ’ επανάληψη παρατηρηθεί στο Ηράκλειο – και όχι μόνο – με την τοποθέτηση αυτών των αποβλήτων στους κοινούς κάδους.

Κάτι που δημιουργεί κινδύνους τόσο για το προσωπικό περισυλλογής όσο και για το προσωπικό διαχείρισης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (Κ.Δ.Α.Υ.) και στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.

Τα νοσοκομειακά απόβλητα ή σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) διαχωρίζονται σε:

Α) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα.

Β) Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ).

Τα ΕΑΥΜ χρίζουν ειδικής διαχείρισης ενώ τα ΑΣΑ διαχειρίζονται όπως τα κοινά δημοτικά στερεά απόβλητα.

Για τη σωστή διαχείριση αυτών των αποβλήτων, θα αναπτυχθεί ένα νέο ρεύμα συλλογής, θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου για την συλλογή του αστικού τύπου Α.Υ.Μ., στους οποίους θα μπορούν να τοποθετούν τα απόβλητα ΑΣΑ τους τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (και στη συνέχεια και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου) που προέρχονται από την ιατρική τους δραστηριότητα.  Οι κάδοι αυτοί θα είναι στιβαρής κατασκευής και ειδικών προδιαγραφών ώστε δύσκολη η προσέγγιση του περιεχομένου τους από τρίτους. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος. Οι κάδοι θα συλλέγονται από το Δήμο Ηρακλείου και τα απόβλητα θα διατίθενται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένη διαδικασία.

Στη συμφωνία συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. – Ι.Σ.Η., η οποία εγκρίθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται ότι ο Δήμος αναλαμβάνει:

–          Την  από κοινού με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. επεξεργασία των στοιχείων από το σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης του κάδου.

–          Τη συλλογή των αποβλήτων από τους ειδικούς κάδους που έχει τοποθετήσει ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και τη νόμιμη διάθεσή τους.

–          Τη διαβίβαση στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. των δεδομένων από την συλλογή και των αποβλήτων αυτών .

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης αναλαμβάνει:

–          Την υποχρέωση προμήθειας και τοποθέτησης ειδικών κάδων οι οποίοι θα τοποθετηθούν πλησίον των υγειονομικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου για την συλλογή του αστικού τύπου Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων και τη προμήθεια ειδικού συστήματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε έναν εξ αυτών.

–          Από κοινού με το Δήμο την επεξεργασία των στοιχείων από το σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης του κάδου.

–          Την επεξεργασία των δεδομένων από την συλλογή και διάθεση των αποβλήτων που θα γνωστοποιούνται στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. από το Δήμο Ηρακλείου.

–          Να προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου αναλαμβάνει:

–          Να ενημερώσει τα μέλη του για την διαχείριση των Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων (Α.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 146163/2012, καθώς και για τα μέτρα και τους όρους διαχείρισης Α.Υ.Μ.

–          Να ενημερώσει τα μέλη του για το σύστημα που οργανώνεται στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου, μέσω του οποίου μπορούν να συλλέγονται σε χωριστούς κάδους από τα λοιπά δημοτικά απόβλητα τα Αστικού τύπου Α.Υ.Μ.

–           Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης Αστικού τύπου Α.Υ.Μ.

–          Να προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης Αστικού τύπου Α.Υ.Μ.

Η κίνηση αυτή πρόκειται να ξεκινήσει από τα όρια του Δήμου Ηρακλείου και να επεκταθεί στο σύνολο της Π.Ε. Ηρακλείου, δίνοντας λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα στη διαχείριση των συγκεκριμένων απορριμμάτων. Αντίστοιχη συνεργασία πρόκειται να γίνει και με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, με τον οποίο έχουν γίνει ήδη οι πρώτες συζητήσεις, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και έχει ξεκινήσει η ανάλογη διαδικασία.