Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ ΚΡΗΤΗΣ» σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 50.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας για τον Επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης με στόχο αφενός την δημιουργία και παραγωγή του απαιτούμενου προωθητικού υλικού  και αφετέρου την υλοποίηση από τον Ανάδοχο, δράσεων επικοινωνίας που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή . Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της αριθμ 9/2022 Μελέτης του Ε.Σ.Δ.Α.Κ και στην αναλυτική διακήρυξη που έχουν εγκριθεί με την αριθμ 83/2022 ,ΑΔΑ 9Π3ΗΟΡ2Ω-0ΜΜ σε ορθή επανάληψη Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Α.Κ με τίτλο «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων του διαγωνισμού «Σχέδιο Επικοινωνίας και Διαβούλευσης ΠΕΣΔΑ Κρήτης».

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 173869

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011376550

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 28/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.