Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  • τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων
  • τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3  του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023
  • τις διατάξεις το άρθρου 246 παρ. 6  του Ν. 3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και της αριθμ. 43/4835/16-1-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

σας καλεί στις 23 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σε τακτική, μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) του ΕΣΔΑΚ προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, έτους 2024.
  2. Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης για το έτος 2024.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ για τον τρόπο που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω συνεδρίαση (με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη) έως την Παρασκευή19/01/2024 στο τηλέφωνο 2810361610 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση markomanolaki-a@esdak.gr  

Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ επιλέξουν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Συνδέσμου επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων (3ος όροφος), στο Ηράκλειο την ημέρα της συνεδρίασης (23/1/2024) και ώρα 12:00

Ενώ όσα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ επιλέξουν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει την ημέρα της συνεδρίασης (23/1/2024)  και ώρα 12:00 να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/join/stavroslagos