Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  • τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων
  • τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3  του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023
  • τις διατάξεις το άρθρου 246 παρ. 6  του Ν. 3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και της αριθμ. 43/4835/16-1-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

σας καλεί στις 23 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), οικονομικού έτους 2024.