ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 110/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με αντικείμενο την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ANASA” ΣΤΗ Μ.Π.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης.
 2. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 161.290,32 χωρίς ΦΠΑ
 4. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να λαμβάνει χώρα, με ασφάλεια, ραφινάρισμα – εξευγενισμός των συλλεγόμενων μεταλλικών αντικειμένων από τα επεξεργασμένα Α.Σ.Α. που εξέρχονται της μονάδας βιοξήρανσης και οδηγούνται προς δεματοποίηση, με ανάπτυξη και σε δεύτερη φάση εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχωρισμού. Η διεργασία θα γίνεται με τη διαδικασία της αρνητικής διαλογής, δηλαδή θα απομακρύνονται τα ανεπιθύμητα υλικά ώστε το τελικό συλλεγόμενο προϊόν να έχει βελτιωμένη καθαρότητα..
 5. Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 31720000-9 και συμπληρωματικού CPV 44211000-2
 6. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνoδά τεύχη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 76768) και από την ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ https://esdak.gr/.
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 20/09/2019 και ώρα 13:00μ.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21- 10-2013).
 9. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 24/09/2019 και ώρα 13:30 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
 10. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στη διακήρυξη και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 1. Αποκλείεται της συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ο προσφέρων: α) Στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης. β) Που δεν αποδεικνύει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, συναφούς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.4. της διακήρυξης, γ) Που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5. της διακήρυξης, δ) Που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6. της διακήρυξης,
 2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανερχόμενης σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της Προμήθειας , χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με τα ζητούμενα της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω θα απορρίπτονται.
 4. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
 6. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.
 7. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
 8. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο ΕΣΔΑΚ. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7131.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
 9. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06/08/2019. Αρ. Διακήρυξης Ε.Ε 2019/S 151-372047 και 2019/S 152-374841
 10. Στοιχεία επικοινωνίας: Ιωάννα Γιακουμάκη, τηλ:. 2810 361612, Φαξ:. 2810 361620, email:. esdak@otenet.gr.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ

 Εμμανουήλ Κοκοσάλης

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ\

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 18_2019_ANASA_e

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ _ΕΕΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ