Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 111/2019  Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με αντικείμενο την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης.

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 χωρίς ΦΠΑ
 3. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού Οπτικού Υποσυστήματος & Υποσυστήματος Ρομποτικού Διαχωριστή για 2 τελικά παραδοτέα συστήματα και επιπλέον μηχανολογικό εξοπλισμού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης της απόδοσης του ρομποτικού συστήματος διαχωρισμού σε απορρίμματα σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα, πέραν από την αρνητική διαλογή στο εξερχόμενο κλάσμα μετάλλων της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων.
 4. Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42997300-4 (Βιομηχανικά ρομπότ) και συμπληρωματικού 31720000-9
 5. Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνoδά τεύχη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 77479) και από την ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ http:// esdak.gr/.
 7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 23/09/2019 και ώρα 13:00μ.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21- 10-2013).
 8. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 27/7/2019 και ώρα 13:30 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στη διακήρυξη και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 1. Αποκλείεται της συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ο προσφέρων: α) Στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης. β) Που δεν αποδεικνύει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, συναφούς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.4. της διακήρυξης, γ) Που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5. της διακήρυξης, δ) Που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6. της διακήρυξης,
 2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανερχόμενης σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της Προμήθειας , χωρίς ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με τα ζητούμενα της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω θα απορρίπτονται.
 4. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
 6. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.
 7. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
 8. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομία του Υπουργείου Παιδείας Ερευνάς και Θρησκευμάτων (κωδ. Ένταξης Έργου Τ1ΕΔΚ-03110 με Ακρωνύμιο Έργου: ΑΝΑΣΑ/ Κ.Α. προϋπολογισμού ΕΣΔΑΚ 30-7135.008).
 9. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06/08/2019. Αρ. Διακήρυξης Ε.Ε 2019/S 151-372048 και Ε.Ε 2019/S 152-374842
 10. Στοιχεία επικοινωνίας: Ιωάννα Γιακουμάκη, τηλ:. 2810 361612, Φαξ:. 2810 361620, email:. esdak@otenet.gr.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ

 Εμμανουήλ Κοκοσάλης

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 17_2019_e

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΕΕΣ