Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 Εκτιμώμενη αξία: 18.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 Νομική βάση: Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 

Αναθέτουσα αρχή: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, Ταχ. διεύθυνση: Αρχ.Μακαρίου 22, 3ος όροφος, Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ, Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio, Ταχ. κωδικός: 71202, Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr, Τηλέφωνο: +30 2810361612, Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: https://esdak.gr/

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/ ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 176585. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξήντα (60) Πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών, για την κάλυψη των αναγκών διαλογής στην πηγή των αποβλήτων που παράγονται σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Αφορά στην Πράξη «Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περ.Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου&Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και έχει λάβει κωδικό MIS 5185082. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΕΕ(Άξ.Προτερ.14 – Ταμείο ΣΥΝΟΧΗΣ) ΜΕ ποσοστο 85%.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15%. Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: έως 09/12/2022.

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ πληρη ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

espd ΣΕ PDF

espd ΣΕ ΧΜL