Ο ΕΣΔΑΚ καλεί την ένωση των οικονομικών φορέων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ A.Ε. δ.τ. ΕΠΤΑ A.Ε.” &

“ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ δ.τ. Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ»,

Με νόμιμο κοινό εκπρόσωπό της τον κο Δαμιανό Μπούρκα, Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΕΠΤΑ ΑΕ, οι οποίοι συνέταξαν τη μελέτη:

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ” ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ»,

Σύμφωνα με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», μέρος της σύμβασης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», να υποβάλλει προσφορά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙΙ της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018) Υπουργικής Απόφασης και τα αναφερόμενα στην παρούσα, για την ανάθεση της υπηρεσίας Βασικού Μελετητή.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 79/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, θα αξιολογήσει την προσφορά του βασικού μελετητή.