Ένα από τα σημαντικότερα έργα σε ολόκληρη την Κρήτη, που βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του συνόλου της Π.Ε. Ρεθύμνου, μπήκε στο τελικό στάδιο υλοποίησής του.

 

Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία για 5 χρόνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Αμαρίου, ένα έργο προϋπολογισμού 36.983.457,86 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το οποίο έλαβε την έγκριση χρηματοδότησης και αναμένεται πλέον μόνο η έγκριση για την διενέργεια του διαγωνισμού.

 

Στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίησή του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ.

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι ένα έργο που βελτιώνει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τόπου, αναβαθμίζει τις δομές διαχείρισης των απορριμμάτων και εντάσσεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης. Με αυτό το έργο, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων στο Αμάρι εκσυγχρονίζεται και χρησιμοποιώντας όλες τις προηγμένες μεθόδους, παράγεται όφελος για την κοινωνία.

Την απόλυτη ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή εξέφρασαν ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης και ο Δήμαρχος Αμαρίου και Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Παντελής Μουρτζανός, οι οποίοι σε δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα του έργου, στην πολύ καλή προετοιμασία που έγινε από τις υπηρεσίες και τα στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., ενώ τόνισαν τη βούλησή τους να παρακολουθούν από κοντά την πορεία του έτσι ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα.

 

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2018, ολοκληρώθηκαν και τα έργα επέκτασης του ενεργού κυττάρου του ΧΥΤΑ Αμαρίου, ένα έργο το οποίο επίσης εντάσσεται στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης και αναβάθμισε περιβαλλοντικά, αισθητικά και λειτουργικά το κύτταρο που καλύπτει το σύνολο της Π.Ε. Ρεθύμνου. Το έργο είχε προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Π.Δ.Ε., κατοχυρώθηκε με έκπτωση περίπου 66% και εκτελέστηκε με άψογο τρόπο. Κάτι που αποδεικνύει ότι με αυστηρό έλεγχο από τον επιβλέποντα φορέα, ακόμα και στις μεγάλες εκπτώσεις, υπάρχει άριστο αποτέλεσμα. Στο έργο περιλαμβανόταν η επέκταση του ενεργού κυττάρου κατά 8 περίπου στρέμματα, η στεγανοποίησή του, η κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου, η κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς ομβρίων υδάτων, η κατασκευή νέας δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων, καθώς και διάφορα συνοδά έργα περιβαλλοντικής και λειτουργικής βελτίωσης του σημείου.

 

 

Περισσότερα στοιχεία για το έργο κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου

 

Το έργο κατασκευής της μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος.

Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λ.π), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.

 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ

•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

•Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση του.

•Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.

•Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.

•Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.

•Mονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.

•Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

•Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, η οποία θα αφορά πλέον στην τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ), ενώ η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.