Με επιτυχία διεξήχθη στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου, το διήμερο προβολής της Πράξης «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με το ακρωνύμιο InterRecycle που διοργάνωσε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑΚ) ως εταίρος υλοποίησης της πράξης.

Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε ανοικτή ημέρα επίσκεψης στην πιλοτική μονάδα της ΜΕΑ Αμαρίου όπου είναι εγκατεστημένο το ρομποτικό σύστημα ταχείας διαλογής. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη μονάδα και να γνωρίσουν από κοντά τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του ρομποτικού συστήματος που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο της πράξης με στόχο να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Τη δεύτερη μέρα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα προβολής της πράξης στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι επιμέρους δράσεις της πράξης, το μέχρι τώρα έργο που έχει παραχθεί, οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του InterRecycle, καθώς και ευρύτερες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο ΕΣΔΑΚ ως αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση απορριμμάτων. Τέλος, παρουσιάστηκε η φιλοσοφία και το πλαίσιο γύρω από το υλικό δημοσιότητας που έχει παράξει ο ΕΣΔΑΚ στο πλαίσιο του InterRecycle, με κεντρικό ήρωα τον TALOS 2.0 το υπερσύγχρονο ρομπότ που έχει αναλάβει την προστασία της Κρήτης από τα απορρίμματα.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2014-2020.