Στις 1/11/2023 ξεκίνησε η κανονική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου, η οποία πλέον είναι σε θέση να υποδεχτεί τα παραγόμενα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρέθυμνου. Ο τύπος αποβλήτου που μεταφέρεται προς τελική επεξεργασία στην Εγκατάσταση, θα πρέπει να ανήκει στους κωδικούς αποβλήτων (ΕΚΑ) για τους οποίους είναι αδειοδοτημένη η Μονάδα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Πρωτ. 362691/31-10-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΓΡ7ΛΚ-0ΦΝ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Λειτουργίας του Έργου.
Το κάθε απορριμματικό φορτίο που εισέρχεται στην εγκατάσταση, θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το επισυναπτόμενο στην παρούσα έντυπο -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ-, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ (https://esdak.gr/).
Το Τμήμα Υποδοχής της Μονάδας μπορεί να δέχεται κοινά απορριμματοφόρα και όποια άλλα οχήματα μπορούν να προσεγγίσουν και να εκφορτώσουν χωρίς καμία διασπορά απορριμμάτων στη πλατεία υποδοχής.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί απόβλητο του οποίου η είσοδος δεν επιτρέπεται στη μονάδα, τότε το μη αποδεκτό φορτίο καταλογίζεται στον παραγωγό του αποβλήτου ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την απομάκρυνση και νόμιμη διάθεσή του. Εφιστούμε την προσοχή όλων, σε απόβλητα όπως νηματώδη πλαστικά (πχ δίκτυα), στιβαρά μεταλλικά αντικείμενα (πχ μεταλλικά εξαρτήματα) και άλλα, που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές φθορές στο μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της.
Το ωράριο λειτουργίας της ΜΕΑ Αμαρίου για την παραλαβή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, διαμορφώνεται σε έξι (6) ημέρες/εβδομάδα, Δευτέρα – Σάββατο και ώρες 07:00 – 15:00.