Με στόχο την διαχείριση και την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων με τον ιδανικότερο τρόπο, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. ξεκινάει τη διαδικασία για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου σχεδίου χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των υπολειμμάτων τροφών και των πρασίνων βιοαποβλήτων.

 

Πρόκειται για μια ενέργεια που εναρμονίζεται με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αλλά και τον ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Τη σύμβαση προϋπολογισμού 26.040 ευρώ με την ανάδοχο εταιρεία ENVIC Μελέτες Περιβαλλοντικών Έργων υπέγραψε ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης και η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 4 μηνών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη, ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. θα έχει διαθέσιμο έναν αναλυτικό σχεδιασμό για τη διαλογή στην πηγή των βιολογικών αποβλήτων εναρμονιζόμενος έτσι με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, τις σχετικές οδηγίες, τον Εθνικό αλλά και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Επιπλέον επιτυγχάνει:

Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων.
Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την καθιέρωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Την αξιοποίηση των πρώτων υλών που βρίσκονται στα αστικά στερεά απόβλητα για παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost).
Την αποφυγή ενδεχόμενων οικονομικών επιπτώσεων, όπως είναι το ειδικό τέλος ταφής

Η οργάνωση της συλλογής και η αξιοποίηση των βιοαποβλήτων στο επίκεντρο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
Η οργάνωση της συλλογής και η αξιοποίηση των βιοαποβλήτων στο επίκεντρο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Στην μελέτη θα περιλαμβάνεται:

Αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (διατιθέμενος εξοπλισμός συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης, υφιστάμενη οργάνωση τρόπου συλλογής, υφιστάμενα προβλήματα, κλπ.) και αξιολόγηση αυτής.
Επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ανά φάσεις εφαρμογής του προγράμματος.
Καταγραφή του αριθμού των παραγωγών βιοαποβλήτων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κλπ.)
Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (πόρτα-πόρτα, κεντρικά κλπ.) και επιλογή του βέλτιστου τεχνικοοικονομικά συστήματος.
Οργάνωση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης.
Προσδιορισμό σημείων του αστικού ιστού για την τοποθέτηση ειδικών κομποστοποιητών γειτονιάς τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα στον Δήμο Ηρακλείου (στο πλαίσιο του προγράμματος ACUA).
Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων και διαδικασιών για την ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και για τη λειτουργία του προγράμματος διαλογής στην πηγή.
Εκτίμηση του κόστους υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων.
 

Δήλωση Χάρη Μαμουλάκη

Η οργάνωση, η συλλογή και η καλύτερη δυνατή διαχείριση των βιοαποβλήτων, εκτός από υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία και τους σχεδιασμούς, αποτελούν για τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. προτεραιότητα για έναν ακόμα λόγο: Διότι έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουμε αισθητά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Να εδραιώσουμε συνθήκες συνειδητής εφαρμογής της μεθόδου διαλογής στην πηγή και της κυκλικής οικονομίας. Και να προχωρήσουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά, φέρνοντας στον τόπο μας ένα ρεύμα διαχείρισης βιοαποβλήτων που θα επιφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη, τόσο στο άμεσο, όσο και στο απώτερο μέλλον.

 

 

Ποια είναι τα βιολογικά απόβλητα

Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, ως βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

Με ν.4042/2012, τίθεται ως στόχος ότι έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο, στο 5% του συνολικού τους βάρους και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 10% του συνολικού τους βάρους.

Ο στόχος αυτός επικαιροποιήθηκε με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (ΠΥΣ 49/15-12-2015) με αποτέλεσμα ο στόχος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων για το έτος 2020 αυξάνεται από 10% σε 40% κ.β..