Με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (Ο.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.) Γιώργο Σισαμάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Μαρία Κυπριωτάκη και Νίκο Μαυροματάκη, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) Χάρης Μαμουλάκης και στελέχη του Συνδέσμου.

 

Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε άριστο κλίμα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης ενημέρωσε τα στελέχη του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το θεσμικό πλαίσιο, τις δραστηριότητες και τον σχεδιασμό του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., καθώς επίσης και τους στόχους που έχουν τεθεί. Ενημέρωσε επίσης για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας και των προγραμμάτων διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, καθώς και για την έμφαση που δίνει ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Γιώργος Σισαμάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέπτυξαν τους τομείς στους οποίους το Οικονομικό Επιμελητήριο μπορεί να συνεπικουρήσει στο έργο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η διαχείριση των απορριμμάτων, στην εμπειρία των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου και τις πολλαπλές δυνατότητες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την ανάλογη συνεργασία.

Και οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι επαφές έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ιδανικότερο πλαίσιο ανάπτυξης μιας εποικοδομητικής συνεργασίας, από την οποία να προκύπτουν τα μέγιστα οφέλη για τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.