Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 131,841.23 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 29/8/2018 και ώρα 13:00μ.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21- 10-2013).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_word

ΤΕΥΔ _word

ΤΕΥΔ_signed

6_2018_ΜΕΛΕΤΗ προεκτιμ.αμοιβών_signed

11_2018_ΜΕΛΕΤΗ (ΕΣΥ, Προδιαγραφές, Προυπολογισμός)