Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης 2023 (ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ.)

Περίληψη της υπό αναθεώρηση μελέτης του περιφερειακού σχεδιασμού αποβλήτων Κρήτης.

Παρουσίαση του υπό αναθεώρηση περιφερειακού σχεδιασμού αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), 11 Οκτωβρίου 2022 – Την παρουσίαση επιμελήθηκε η εταιρεία μελετητών ΕΠΤΑ

Πόλεις και κυκλική οικονομία

Στο παρόν θα βρείτε το ενημερωτικό υλικό (Info Kit)  με τις 4 παρουσιάσεις των σεμιναρίων καθώς και 7 ενημερωτικά αρχεία (Σχέδια, Οδηγοί, Προγράμματα, Πρωτοβουλία ΕΕ) που σχετίζονται άμεσα με την προώθηση της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

                    Η έννοια της «Κυκλικής Πόλης» –  Πεδία παρέμβασης που ενδείκνυνται για κυκλική δράση της Αυτοδιοίκησης”

       “Καλές πρακτικές κυκλικότητας σε τομείς σχετικούς με τη λειτουργία των πόλεων”

“Τοπικά Σχέδια Δράσης Κυκλικής Οικονομίας (ΤΣΔΚΟ)”

“ Παρακολούθηση σχεδιασμού – Διοικητικές και λειτουργικές βελτιώσεις  – Τρόποι Χρηματοδότησης”

  • Εθνικά Σχέδια και Οδηγοί: