ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/16:

∆ημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

 

Ο ΕΣΔΑΚ προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,

προϋπολογισμού 59.326,89€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσόν με ΦΠΑ 73.565,34€), με ζητούμενα πτυχία μελετών τάξεων Α και άνω, στις κατηγορίες μελετών 14, 09, 03 και 15.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από Π.∆.Ε., βάσει της υπ’ αριθμόν 253893/22.10.2018 (ΑΔΑ: Ω6ΒΡ7ΛΚ-ΥΛΛ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης, (Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002).