ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’)
  • Της αρ. πρωτ. 253893/22-10-2018 Απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: Ω6ΒΡ7ΛΚ-ΥΛΛ) και την αρ. 222/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ: ΩΔΝΧΟΡ2Ω-ΨΡΤ)

προτίθεται να προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό μελέτης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΔΑΥ».

Η μελέτη αυτή αποτελεί το 10ο υποέργο της μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΠΕ, ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜ ΚΛΠ) και Κ.Α. 2014ΜΠ002000007 που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜΠ 002 Κρήτης και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 09 (Η/Μ Μελέτες), 15 (Βιομηχανικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε 59.690,54 € (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, χωρίς ΦΠΑ 24%.