Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη εκπόνηση της μελέτης : Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του πάρκου κυκλικής οικονομίας, Εκτιμώμενης αξίας 59.326,89 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 1388/15-05-2019 διακυρηξης του ΕΣΔΑΚ.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28/5/2019.

Παρακάτω παρατιθνεται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ