Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επιστημονική Υπηρεσία για την οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων» Προϋπολογισμού 32.240,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) Την Α.Ε.Ε. υπ. αρ. 100/2018. με τίτλο «Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο «οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 64-7413.043 του προϋπολογισμού του ΕΣΔΑΚ, οικονομικού έτους 2018 με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκε η Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και την Α.Ε.Ε. υπ. αρ. 124/2018. με τίτλο «Τροποποίηση των Τευχών (αναλυτική διακήρυξη) Δημοπράτησης και όρων του διαγωνισμού «Επιστημονική Υπηρεσία για την οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων»

ε) τους όρους της παρούσας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΔΑΜ