Ο ΕΣΔΑΚ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό 

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών :

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ”

 Εκτιμώμενης αξίας  50.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2019

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ 7_2019_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΥΔ_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής κατά 85%