Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 47.816,68  €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 832/10-4-2020 διακήρυξης του ΕΣΔΑΚ.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 30/6/2020.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς το οποίο διατίθεται  καθημερινά από τις 25/5/2020 ΑΤΕΛΩΣ στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα από Δε-Πα 9.00-.15.00.

διακήρυξη με ΑΔΑΜ

2. ΕΣΥ_s

3. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_s

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_s

5. ΤΕΥΔ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΚ 74_24-6-1967 τ.Δ

ΦΕΚ 74_24-6-1967 τ.Δ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 11_9_2018

top1

top2

top3

top4

1237-Προς Οικ. φορείς