ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΥ

18PROC003558365 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

1.3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

1.4 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ A ΚΥΤ

1.5 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Β ΚΥΤ

1.6 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Γ ΚΥΤ

1.7 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛ Α-Β-Γ ΚΥΤ (1)

1.8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_6

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ

ΑΕΠΟ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ »

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Διάγραμμα πυρσού καύσης (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1)