Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» (CPV: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 71.975,97€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο τη σύνταξη όλων των μελετών που απαιτούνται για την Μελέτη Εναρμόνισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων όλων των Δήμων της ΠΕ Ρεθύμνου με το νέο Εθνικό Σχέδιο.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 186577

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC009973142

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 16/02/2022 και ώρα 23:59.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.