Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ με την 112/2021 Απόφαση της ενέκρινε την παράταση διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
Παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών έως τις 14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 και μεταθέτει την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Με τη λήψη της 112/2021 απόφασης η διεξαγωγή της δημοπρασίας έχει παραταθεί συνολικά κατά 52 ημέρες σε σχέση με την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής (33 ημέρες παράταση με την αριθμ. 108/2021 απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ και 21 ημέρες με την παρούσα απόφαση).

Παρατίθεται η Διορθωτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού και η σχετική Απόφαση.