Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» (CPV: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 35.987,99€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο τη σύνταξη όλων των μελετών που απαιτούνται για την Μελέτη Εναρμόνισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Σητείας, Ιεράπετρας & Οροπεδίου Λασιθίου της ΠΕ Λασιθίου με το νέο Εθνικό Σχέδιο.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 186981

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC010066323

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 09/03/2022 και ώρα 23:59.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.