Πρόσκληση σε τακτική μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3  του Ν. 3463/2006 […]

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν τις διατάξεις της αριθμ. 1237/94548/6-11-2023 της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί γνωστοποίησης του Ν. 5056/2023 για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων τις διατάξεις το άρθρου 247 παρ. 1 & 3  του Ν. 3463/2006 […]

Διαβάστε περισσότερα...