ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ: (βλ. Α/Α Συστήματος: 5712, www.promitheus.gov.gr) “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)”. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα...