Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed”. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Σας ενημερώνουμε ότι επισυνάφθηκε σήμερα, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Υπηρεσιών του ΕΣΔΑΚ με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου (Εκσυγχρονισμός και Λειτουργία)» η αρ. 82/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΑΚ  με τιτλο «ΑΔΑ:7Ζ91ΟΡ2Ω-Β7Π» που αφορά στην μετάθεση: Α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από 1/10/2015 και […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ: (βλ. Α/Α Συστήματος: 5712, www.promitheus.gov.gr) “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)”. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα...