Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πιλοτικής μονάδας και εργασίες υποδομής στο πλαίσιο του προγράμματος Life F4F

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πιλοτικής μονάδας και εργασίες υποδομής στο πλαίσιο του προγράμματος Life F4F”. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ HM -1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -2 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -3 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -4 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -5 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜ -6 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για την Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου». Εκτιμώμενης αξίας  19.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ 14-2017 ΜΕΛΕΤΗ 18-2017

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) Διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη εκπόνηση της μελέτης : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙ Εκτιμώμενης αξίας 57.145,09 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) Διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη εκπόνηση της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΣΜΑ) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Εκτιμώμενης αξίας 63.977.67€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.(24%) που θα […]

Διαβάστε περισσότερα...

Ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/7/2017, […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/7/2017 και ώρα 10:00π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του […]

Διαβάστε περισσότερα...

Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed”. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Σας ενημερώνουμε ότι επισυνάφθηκε σήμερα, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Υπηρεσιών του ΕΣΔΑΚ με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου (Εκσυγχρονισμός και Λειτουργία)» η αρ. 82/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΑΚ  με τιτλο «ΑΔΑ:7Ζ91ΟΡ2Ω-Β7Π» που αφορά στην μετάθεση: Α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από 1/10/2015 και […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ: (βλ. Α/Α Συστήματος: 5712, www.promitheus.gov.gr) “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)”. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα...