Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την τεχνική υπηρεσία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»)»

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ κατ’ εφαρμογή: Της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) Της αρ. πρωτ. οικ.5746/5-5-2017 (ΑΔΑ: 94ΘΓ465Χ9Ν) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001144 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ espd-request_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΕΣΥ_signed ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επιστημονική Υπηρεσία για την οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων» Προϋπολογισμού 32.240,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιστημονικής υπηρεσίας για τη σύνταξη business plan

ENOTICES_n002aode-2018-122206-NF02-EL TEYXOS 2 ESY rev05 (5) TEYXOS 3 TEXNIKH PERIGRAFH rev05 TEYXOS 4Α_TEXNIKES PRODIAGRAFES rev05 TEYXOS 6 TIMOLOGIO MELETHS rev03 (1) ΓΔ-01 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔ-02 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΔ-03 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΧΝΗ ΤΟΜΩΝ ΓΔ-04 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΟ ΙΧΝΗ ΤΟΜΩΝ ΓΔ-05.1 ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ ΓΔ-05.2 ΕΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΔΟ-01 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟ-02 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΟΔΟΥ ΟΔΟ-03 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ »

ΕΣΔΑΚ-ESDAK

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΥ 18PROC003558365 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 1.3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1.4 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ A ΚΥΤ 1.5 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Β ΚΥΤ 1.6 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Γ ΚΥΤ 1.7 ΛΕΠΤΟΜΕΡ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛ Α-Β-Γ ΚΥΤ (1) 1.8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_6 ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ»«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας – ECO Park

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των […]

Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιστημονικής υπηρεσίας για τη σύνταξη business plan

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των […]

Διαβάστε περισσότερα...

Υποβολή προσφορών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιστημονικής υπηρεσίας για τη σύνταξη business plan

Διαγωνισμός με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών (μελών του Σ.Ο.Ε.Λ.) διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης ισολογισμού τέλους χρήσης έτους 2017 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα χρηματοοικονομικής. Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΡΚΩΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα...