Με στόχο την διαχείριση και την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων με τον ιδανικότερο τρόπο, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου σχεδίου διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφών και βιοαποβλήτων γενικότερα, με τη κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Αμαρίου. Η ΜΕΑ Αμαρίου θα περιλαμβάνει μονάδα κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων οργανικών προς παραγωγή κομπόστ άριστης ποιότητας.

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.
Τα βιοαπόβλητα αποτελούν περίπου το 40-60% των απορριμμάτων στη χώρα μας, και αποτελούν ένα δυσεπίλυτο και αρκετά «δύσοσμο» θέμα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, στην Ελλάδα, παραπάνω από 2 εκατομμύρια τόνοι βιοαποβλήτων οδηγούνται σε ΧΥΤΑ (ή, πολύ χειρότερα, σε ΧΑΔΑ) ενώ μόνο το 1-3% των παραγόμενων βιοαποβλήτων μετατρέπεται σε χρήσιμο κομποστ. Η χώρα μας έχει αποτύχει να εκπληρώσει τους στόχους εκτροπής τους από τους χώρους υγειονομικής ταφής, και θα συνεχίσει να αποτυγχάνει αν δεν αλλάξει η διαχείριση.

Τα βιοαπόβλητα, τόσο εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας τους όσο και λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους (ζυμώσιμα και εύκολα αποικοδομήσιμα) είναι σημείο κλειδί για την αλλαγή της συνολικής διαχείρισης.
H πρόληψη και χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων θα αλλάξει δραματικά τη συνολική εικόνα διαχείρισης απορριμμάτων τόσο στο νησί της Κρήτης όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.