ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΣΔΑΚ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Υπογραφή της Σύμβασης Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»,

Στις 30/10/2019 υπογράφηκε η Σύμβαση για την κατασκευή του έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», συνολικού Προϋπολογισμού 44.437.241,36€ (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανατέθηκε μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό.

Το έργο περιλαμβάνει της κατασκευή της μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που θα εξυπηρετήσει το σύνολο της ΠΕ Ρεθύμνου , συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 7.400 τόνων Επεξεργασίας Οργανικού Κλάσματος ετησίως.

Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού .

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

2. Ένταξη στο ΕΣΠΑ της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Στις 27/01/2020 με απόφαση της ειδικής γραμματέως διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ, εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο Προϋπολογισμός της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» είναι 20.207.515,74€.

 

3. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου για την ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στις 18/12/2019 κατατέθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), η πρόταση χρηματοδότησης του σημαντικότερου έργου του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου. Η πρόταση χρηματοδότησης κατατέθηκε στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων και κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3 και αφορά στην Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης (ΜΕΑ) των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.

Η Πρόταση Εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αξιοποίησης χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου περίπου 290 στρεμμάτων στην Δ.Ε. Αλικαρνασσού και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Master Plan Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας.

Η ΜΕΑ σχεδιάζεται ώστε να επεξεργάζεται 59.200 tn/έτος σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, αποτελούμενη από τις ακόλουθες υπομονάδες: Μηχανική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών /Βιολογική επεξεργασία οργανικού/Θερμική ξήρανση /Δεματοποίηση /Αποθήκευση και πελλετοποίηση απορριμματογενούς καυσίμου. Συνοδό έργο αποτελεί το νέο κύτταρο (Δ με συνολική χωρητικότητα  326.900 m3) στο ΧΥΤΥ Ηρακλείου, για την ταφή  υπολείμματος που θα προκύπτει από την ΜΕΑ (ανέρχεται σε 17.078,40 tn).

Το προτεινόμενο έργο είναι απολύτως ώριμο (εγκεκριμένες περιβαλλοντικές δανειοδοτήσεις, εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες), συμβατό με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ Κρήτης , Οδηγίες ΕΕ), έχει γίνει πλήθος υποστηρικτικών ενεργειών της Πρότασης προς το Υπουργείο και ως εκ τούτου αναμένεται η θετική αξιολόγηση και χρηματοδότηση του εντός των επόμενων μηνών,  ώστε να δημοπρατηθεί άμεσα.

Το έργο προς χρηματοδότηση έχει συνολικό Προϋπολογισμό 31.440.000,00 €  και περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά υποέργα (Σύνδεσης με ΟΚΩ, Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή και Τεχνικού Συμβούλου) και αναμένεται η θετική αξιολόγηση και χρηματοδότηση του εντός των επόμενων μηνών,  ώστε να δημοπρατηθεί άμεσα.

 

4. Υπογραφή της Σύμβασης Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Στις 11/07/2019 υπογράφηκε η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, Προϋπολογισμού 1.621.752,91€ (με Φ.Π.Α.)». Το έργο ανατέθηκε μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κυττάρου χωρητικότητας 77.000 m3 πλήρες στεγανοποιημένο, δικτύου συλ

λογής και μεταφοράς στραγγισμάτων , αντιπλημμυρικών έργων, οδού πρόσβασης στο νέο κύτταρο σε συνέχεια της υφιστάμενης, κατασκευή περίφραξης, την επέκταση του υφιστάμενου τοιχίου  αντιστήριξης στην περιοχή ανακύκλωσης και τη συντήρηση της μεταλλικής χοάνης του ΣΜΑ και την προσθήκη προπετασμάτων. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια, τοποθέτηση και διασύνδεση της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, τη λειτουργία και συντήρηση του νέου κυττάρου και του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στο σύνολό του.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ιδίους πόρους του ΕΣΔΑΚ.

 

 

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ «ΕΣΔΑΚ» και «ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για την Πράξη «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας» και συγκεκριμένα για την υποβολή και υλοποίηση του έργου Κατασκευής της Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε Λασιθίου, με σκοπό την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΕΚΕΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Υπογραφή της Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Στις 27/09/2019 υπογράφηκε η Σύμβαση για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, Προϋπολογισμού 66.212,03€ (με Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη ανατέθηκε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.

Σκοπός της μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των δεκα (10) διακριτών υποδομών του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας που σχεδιάζεται σε έκταση που ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Φορείς λειτουργίας των υποδομών θα είναι ο ΕΣΔΑΚ και ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί με  παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και θα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του Master Plan, του  Business Plan (Επιχειρησιακό Σχέδιο) του Πάρκου και των εγκεκριμένων μελετών ή των εν εξελίξει ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπου υφίστανται (π.χ. ΜΕΑ, Πιλοτικές Μονάδες F4F κ.ο.κ.).

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΔΕ.

 

2. Υπογραφή της Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Στις 23.12.2019 υπεγράφη η Σύμβαση της  μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΔΑΥ», με Συμβατικό Προϋπολογισμό 68.835,13€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της μελέτης «Εκσυγχρονισμός του ΚΔΑΥ Ηρακλείου» περιλαμβάνει την αύξηση της δυναμικότητας διαχείρισης αποβλήτων στους 54.100 τν/έτος (σχεδιασμός ΠΕΣΔΑΚ 2020) κατόπιν κτιριακής αναβάθμισης και μηχανολογικής επέκτασης.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΔΕ.

 

3. Υπογραφή της Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Στις 23.12.2019 υπεγράφη η Σύμβαση της  μελέτης ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ με Συμβατικό Προϋπολογισμό 46.313,89€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.

 

4. Υπογραφή της Σύμβασης μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΧΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Στις 08.08.2019 υπεγράφη η Σύμβαση της  μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΧΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με Συμβατικό Προϋπολογισμό 113.081,80€ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%). Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο δράσης του ΕΣΔΑΚ και ειδικότερα στο πλαίσιο  της Υλοποίησης  του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στη θέση «Μαύρος Σπήλιος», της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, εκπονείται Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ).

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΔΕ.

 

5. Υπογραφή της Σύμβασης Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) της ΜΕΑ Ηρακλείου»

Στις 17.09.2019 υπεγράφη η Σύμβαση της της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) της ΜΕΑ Ηρακλείου», με Συμβατικό Προϋπολογισμό 19.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή εξειδικευμένων εκθέσεων χρηματοοικονομικής φύσεως, απαιτούμενα με βάση τα απαιτούμενα για την ένταξη και χρηματοδότηση της ΜΕΑ Ηρακλείου, στο πλαίσιο της από 15/11/2018 πρόσκλησης του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων».

 

6.  Υπογραφή της Σύμβασης τεχνικής υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Στις 10.12.2019 υπεγράφη η Σύμβαση Τεχνικής Υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», με Συμβατικό Προϋπολογισμό 152.922,65€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από ανοικτό διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» περιλαμβάνει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του έργου Κατασκευή ΜΕΑ Αμαρίου, καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής και δοκιμαστικής του λειτουργίας.

Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από το ΥΜΜΕΠΕΡΑΑ.

 

7. Υπογραφή της Σύμβασης υπηρεσίας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Στις 24.10.2019 υπεγράφη η Σύμβαση, με Συμβατικό Προϋπολογισμό 36.332,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ περιλαμβάνει Υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας με στόχο αφενός την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου Κατασκευή ΜΕΑ Αμαρίου, και αφετέρου την ανάπτυξη – υλοποίηση, δράσεων επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής και δοκιμαστικής του λειτουργίας του έργου.

Η Υπηρεσία χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

8. Δημοπράτηση της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ

Η παρούσα υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σημείου (ΚΠΣ) στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με Προϋπολογισμό μελέτης 72.162,93 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΔΕ.

Για την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης έχει προκηρυχτεί συνοπτικός διαγωνισμός. Αυτή την περίοδο, η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού.

 

 

9. Έγκριση δημοπράτησης της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ »

Η παρούσα υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη περιοχή Λατζιμας Ρεθύμνου, με Προϋπολογισμό μελέτης 58.852,20 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΔΕ.

Για την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης θα προκηρυχτεί συνοπτικός διαγωνισμός.

 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

1. Υπογραφή Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ANASA” ΣΤΗ Μ.Π.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Στις 24.12.2019 υπεγράφη η Σύμβαση, με Συμβατικό Προϋπολογισμό 199.640,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να λαμβάνει χώρα, με ασφάλεια, ραφινάρισμα – εξευγενισμός των συλλεγόμενων μεταλλικών αντικειμένων από τα επεξεργασμένα Α.Σ.Α. που εξέρχονται της μονάδας βιοξήρανσης και οδηγούνται προς δεματοποίηση, με ανάπτυξη και σε δεύτερη φάση εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχωρισμού.

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΔΕ.

 

2. Υπογραφή Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Στις 24.12.2019 υπεγράφη η Σύμβαση, με Συμβατικό Προϋπολογισμό 185.752,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 2 ρομποτικών βραχιόνων τύπου Delta Robot με τους κλωβούς στήριξης και σύστημα αναγνώρισης 2 καμερών (υπερφασματικής και οπτικής κάμερας), σύστημα αρπάγης με κενό αέρος, ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύστημα τροφοδοσίας με απορρίμματα καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εξοπλισμό είναι απαραίτητος για την ορθή και πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από ΠΔΕ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Κ.Α. 2014ΜΠ00200007 της ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΔΕ.

 

3. Υπογραφή Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΕΣΔΑΚ»

Στις 24.12.2019 υπεγράφη η Σύμβαση, με Συμβατικό Προϋπολογισμό 23.795,60€ (με Φ.Π.Α. 24%). Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συλλογή προσφορών.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης γραφείων και συγκεκριμένα, ερμαριών βιβλιοθηκών και καθισμάτων για την κάλυψη των αναγκών και την ολοκλήρωση των χώρων εργασίας και υποδοχής κατά τρόπο άρτιο και λειτουργικό.

 

 

4. Υπογραφή Συμβάσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 120lt ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ F4F»

Στις 29.07.2019 υπεγράφη η Σύμβαση, με Συμβατικό Προϋπολογισμό 5.550,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση αφορά τη προμήθεια 120 πλαστικών  κάδων οι οποίοι θα διανεμηθούν στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE – Food for Feed «An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed».

Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συλλογη προσφορών.

 

 

5. Υπογραφή Συμβάσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 70lt ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ F4F»

Στις 31.07.2019 υπεγράφη η Σύμβαση, με Συμβατικό Προϋπολογισμό δαπάνης 3100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση αφορά τη προμήθεια 50 κάδων χωρητικότητας 60lt οι οποίοι θα διανεμηθούν στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE – Food for Feed «An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed»Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συλλογη προσφορών.

 

6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΔΑΚ”

Στις 05.08.2019 υπεγράφη η Σύμβαση, με Συμβατικό Προϋπολογισμό δαπάνης 4.743,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση αφορά τη προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεφωνικού κέντρου των νέων γραφείων του ΕΣΔΑΚ σε αντικατάσταση του παλαιού τηλεφωνικού κέντρου. Περιλαμβάνει προμήθεια νέου σύγχρονου συστήματος αποτελούμενου από τηλεφωνικό κέντρο τεχνολογίας Voice Over IP (VOIP) καθώς και συμβατών περιφερειακών τηλεφωνικών συσκευών και κονσόλας ελέγχου μαζί με UPS για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος.

Η σύμβαση ανατέθηκε μετά από συλλογή προσφορών.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

1. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ”7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

Ο ΕΣΔΑΚ τον Ιούνιο 2019 συνδιοργανώσε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Περιφέρεια Κρήτης το 7Ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Το συνέδριο φιλοξένησε περίπου 700 διακεκριμένους ομιλητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο .Παράλληλα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Συνεδρίου ο ΕΣΔΑΚ διοργανώσε εσπερίδα με θέμα «Η εφαρμογή της κυκλικής Οικονομίας στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία» η οποία έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο και στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία .

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ ΣΤΟ ΕΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “FASTCYCLE”

Συμμετοχή του ΕΣΔΑΚ στην ομάδα του ερευνητικού έργου «εφαρμογή ευφυών ρομποτικών συστημάτων για ταχεία διαλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων» και ακρωνύμιο “FASTCYCLE”, που έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα INTERREG GREECE – CYPRUS 2014-2020.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ ΣΤΟ ΕΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “INCIRCLE”

Συμμετοχή του ΕΣΔΑΚ στην ομάδα του ερευνητικού έργου “INSULAR AND LOW-DENSITY AREAS CIRCULAR ECONOMY TOURISM” και ακρωνύμιο “INCIRCLE”, που έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα INTERREG MED.  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Με τις υπάριθμόν 139/2019, 140/2019 και 141/2019 αποφάσεις της  Ε.Ε. ρυθμίστηκαν συνολικές οφειλές Δήμων – Μελών του ΕΣΔΑΚ ύψους 859.789,15€ , σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οι μετακινήσεις του Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Α.Κ στην Αθήνα είναι επιβεβλημένες σε τακτά διαστήματα στο πλαίσιο της συνεργασίας με το αρμόδιο Υπουργείο για την εξέλιξη της πορείας των υπό ένταξη έργων που εκτελεί ο ΦΟΔΣΑ στην Κρήτη αλλά και συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δικτύου ΔΟΔΣΑ. Παρ όλα αυτά ο Φορέας κατά την διάρκεια της θητείας του Προέδρου Κοκοσάλη Μανόλη επιβαρύνθηκε με οδοιπορικά έξοδα της τάξεως των 1.821,54 ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος δεν έλαβε αντιμισθία Προέδρου, ούτε έξοδα παράστασης στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής Επιτροπής, καθόλη τη διάρκεια της θητείας του.

 

Όλα τα στοιχεία (Αποφάσεις, εγκρίσεις, πρακτικά και λοιπά δικαιολογητικά), είναι στη διάθεση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

«Ανέλαβα τη Προεδρία του ΕΣΔΑΚ, έχοντας επίγνωση της μεγάλης ευθύνης της θέσης αυτής.

Με απολυτή αφοσίωση και με αρίστη συνεργασία με τα στελέχη του Φορέα, πετύχαμε στο μικρό αυτό διάστημα, ένα σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη μελέτη, προώθηση, χρηματοδότηση αλλά και κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας οργανικών, σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων. Μέλημα του Φορέα και της επόμενης διοίκησης του είναι η περαιτέρω υποστήριξη των έργων αυτών, με έμφαση στη διαλογή στη πηγή, μια νέα έννοια που εφεξής όλοι θα πρέπει να ιεραρχήσουμε υψηλά. Η κατασκευή και λειτουργία των 3 Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ Αμαρίου, ΜΕΑ Σητείας και ΜΕΑ Ηρακλείου), των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ Ιεράπετρας, ΜΕΒΑ Αρχανών Αστερουσίων), σε συνδυασμό με την δρομολόγηση των πράσινων σημείων είναι οι υποδομές του μέλλοντος για την σύγχρονη διαχείριση στην διοικητική μας περιφέρεια».

Με τιμή

Κοκοσάλης Γ. Εμμανουήλ

Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΓΓΕΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

 

Σύνολο Υπογεγραμμένων Συμβάσεων: 46.989.452,61€