Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ”» με CPV:
1. 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων,
2. 79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων,
3. 79340000-9, Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ,
4. 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης,
5. 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 35.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο τις δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της πράξης “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ”»
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 284213
ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC014001009
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 11/01/2024 και ώρα 23:00.
Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.