Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει τη με ανοικτό  διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 6.971.650  €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 1120/22-5-2020 διακήρυξης του ΕΣΔΑΚ.

 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 26/6/2020.

 

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΣΔΑΚ ΣΧΕΔΙΟ 2 GM

ΕΣΥ ΜΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΠΑ