Αίτημα συγχρηματοδότησης έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Environment κατέθεσε ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Στη σχετική επιστολή αναφέρεται:

Αξιότιμε κ. Πρωτόπαππα και μέλη του Δ.Σ.,

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση με αρ. Πρωτ. 776, της 02/03/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την έγκριση χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2018», θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου με κωδικό LIFE15 ENV/GR/257, ακρωνύμιο LIFE-F4F και με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed» (Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές) για το έτος 2018, με το ποσό των 107.653,57€ για την κάλυψη τιμολογίων του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης  (ΕΣΔΑΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του LIFE-F4F.

Σκοπός του έργου LIFE-F4F είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων, κυρίως από ξενοδοχειακές μονάδες, σε ένα υπό εξέταση προϊόν για χρήση του ως ζωοτροφή.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

ü Ο προσδιορισμός, σε πιλοτική κλίμακα, της ποιότητας των ζωοτροφών που παράγονται σε σχέση, τόσο με το σύστημα διαλογής στην πηγή που υπάρχει και λειτουργεί στους χώρους φιλοξενίας, όσο και με την προτεινόμενη καινοτόμο μέθοδο ξήρανσης / παστερίωσης αυτών, με βάση την τεχνολογία ηλιακής ξήρανσης.

ü Ο προσδιορισμός των διαφόρων τεχνικών πτυχών της προτεινόμενης διαδικασίας, τα κύρια μέρη των οποίων είναι: α) μη επεμβατικό, ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής, με όχημα-ψυγείο, β) χειροδιαλογή προδιαλεγμένων τροφικών υπολειμμάτων, γ) πολτοποίηση, δ) παστερίωση και ε) πρόσμιξη τελικού προϊόντος με άλλες ζωοτροφές, για την επίτευξη υψηλών ποιοτικών προτύπων. Όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να αναπτυχθούν σε κατάλληλη κλίμακα και να ελεγχθούν.

ü Η αξιολόγηση οικονομικών, εμπορικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία και το προϊόν (από την πηγή μέχρι το ράφι). Θα γίνει αξιολόγηση της εμπορικής βιωσιμότητας μονάδων πλήρους κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης πελατών / τελικών χρηστών προς το νέο παραγόμενο προϊόν. Μέρος της περιβαλλοντικής αξιολόγησης του έργου θα αποτελέσει και ο προσδιορισμός της μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα από την παραγωγή ζωοτροφών με την αξιοποίηση τροφικών υπολειμμάτων.

ü Η ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών αύξησης κλίμακας, διάδοσης, επαναληψιμότητας και μεταφοράς, σε μονάδες πλήρους κλίμακας.

ü Η αξιολόγηση των παραμέτρων πολιτικών που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιοποίησης τροφικών υπολειμμάτων ως ζωοτροφών.

Το έργο υλοποιείται μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Συντονιστής του έργου είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), με εταίρους το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙΚ), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΧΠΑ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (ΕΠΒ).

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες (1/09/2016–28/02/2020). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.580.619,00 €. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι 2.432.047,00 €, ο οποίος χρηματοδοτείται κατά 56,55% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσό των 1.459.227,00 €. Η ιδιωτική συμμετοχή των εταίρων ανέρχεται στο ποσό των 1.121.392€, εκ των οποίων 495.416 € είναι η ιδία συμμετοχή του ΕΣΔΑΚ και το ποσό των 625.976 € καλύπτεται από το σύνολο των υπόλοιπων εταίρων (ΤΕΙΚ, ΧΠΑ, ΓΠΑ, ΕΠΒ).

Στον Πίνακα 1 ακολούθως παρουσιάζονται οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου από τον ΕΣΔΑΚ σχετικά με την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας αυτού.

Πίνακας 1. Πληρωμένες δαπάνες ΕΣΔΑΚ για την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας του έργου:

Τμήματα
Διαγωνισμού για την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)
(€)
Επιλέξιμη Δαπάνη

(€)

Ποσό ιδίας συμμετοχής

(€)

1. Υποδομές 46.438,40 57.583,62 6.449,36 51.134,25
2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 39.700,00 49.228,00 13.783,84 35.444,16
3. Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπών απαιτούμενων υλικών 39.116,44 48.504,39 27.429,23 21.075,16
Σύνολα 125.254,84 155.316,00 47.662,44 107.653,57

Η κάλυψη του ποσού των 107.653,57€ από το Πράσινο Ταμείο συμβάλει στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής των παραπάνω τιμολογίων που σχετίζονται με την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας του έργου, γεγονός που θα διευκόλυνε ιδιαίτερα την Υπηρεσία ως προς την εύρυθμη, ορθή και αποτελεσματική διεκπεραίωση και υλοποίηση του έργου, καθώς και ως την εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος εξέλιξη αυτού.

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο»
«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο»

Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα εξελίσσεται ομαλά η υλοποίηση του έργου, το οποίο στο σύνολό του αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά, τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από τους συμμετέχοντες φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.