Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ» (CPV: 71310000-4: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 181.180,89 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο την υποστήριξη Συμβούλου στον ΕΣΔΑΚ προκειμένου να συνταχθούν οι απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή των έργων Πράσινων Σημείων δήμων μελών του ΕΣΔΑΚ.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181790

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008952125

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 19/8/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΔΑΚ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΣΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΣ ΠΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΔΑΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤ. ΤΣ ΠΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΔΑΚ

ΕΕΕΣ ΤΣ ΠΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΔΑΚ

ΕΕΕΣ ΤΣ ΠΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΔΑΚ. XML

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΑΜΑΡΙΟΥ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΠΕ Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΠΕ Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΕ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΠΕ Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΕΠΟ ΠΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΚ93ΟΡ1Θ-ΨΥΒ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ-ΠΣ Δ.ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ-ΠΣ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ

ΤOΠΟΓΡΑΦΙΚΟ _ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΥΣ ΣΗΤΕΙΑΣs