∆ημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ»

Ο ΕΣΔΑΚ προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ», προϋπολογισμού 58.195,91€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσόν με ΦΠΑ 72.162,93€), με ζητούμενα πτυχία μελετών τάξεων Α και άνω, στις κατηγορίες μελετών 01, 06, 08, 09, 10,13,16 και 27.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από Π.∆.Ε., βάσει της υπ’ αριθμόν 253893/22.10.2018 (ΑΔΑ: Ω6ΒΡ7ΛΚ-ΥΛΛ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης.