∆ημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης

«Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ»

Ο ΕΣΔΑΚ προτίθεται να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ», προϋπολογισμού 72.062,70€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσόν με ΦΠΑ 89.357,75€), με ζητούμενα πτυχία μελετών τάξεων Α και άνω, στις κατηγορίες μελετών 03, 06, 08, 09, 10,13 και 27. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η υπό ανάθεση μελέτη αφορά στην ωρίμανση των έργων δύο Πράσινων Σημείων- ΚΑΕΔΙΣΠ, ένα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και ένα στο Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος (ποσού 60.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από το ΠΔΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70462/1-4-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 62827ΛΚ- 56Σ) και κατά ένα μέρος (ποσού 29.357,75€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από ιδία συμμετοχή του ΕΣΔΑΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55/2020 Απόφαση ΕΕ του ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ: Ω01ΙΟΡ2Ω-ΧΗΒ).