Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/7/2017 και ώρα 10:00π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ