Το νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, Ιούνιος-Ιούλιος 2015),  προωθεί την αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή.

Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) δίνουν προτεραιότητα:

 • Στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση.
 • Στη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου.
 • Σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ένα τοπικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει (πηγή: ΕΣΔΑ):

 1. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήμου, μέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με ορίζοντα το χρονικό διάστημα μέχρι το 2020. Περιλαμβάνουν, κυρίως:

Δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε Δήμο. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί σύστημα συλλογής πόρτα-πόρτα. Ειδική πρόβλεψη πρέπει να αφορά την χωριστή συλλογή αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ).

Δίκτυο «πράσινων σημείων» με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ.

Σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς που αφορά τα αναγκαία οχήματα, τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς μεταφόρτωσης με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων

Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και συγκεκριμένα:

 • δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου (μέσω εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων)
 • δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων (μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και συσκευασιών, διακριτή διαχείριση για μπαταρίες, ιατροφαρμακευτικά, απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τηγανέλαια κλπ)
 • δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση
 1. Δραστηριότητες κομποστοποίησης – διαλογής – διαχωρισμού σε επίπεδο δήμου ή ομάδας δήμων. Περιλαμβάνουν κυρίως:
 • Χώρους υποδοχής και διαλογής των κάδων των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών, με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα δηλαδή τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων, θα μειώνεται σταδιακά, όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα.
 • Μονάδες διαχείρισης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (οργανικών) για την κομποστοποίηση, τη συσκευασία και τη διάθεση του παραγόμενου κόμποστ καθώς και την αξιοποίηση του βιοαερίου, εφόσον παράγεται.
 • Αποκεντρωμένες μονάδες μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων που εξακολουθούν να συλλέγονται στους πράσινους κάδους με πρόβλεψη στη διαστασιολόγηση ότι οι ποσότητες των σύμμεικτων σταδιακά θα μειώνονται.
 • Εργαστήρια ανάκτησης ανταλλακτικών, επισκευής-ανακατασκευής υλικών.

Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται σε διακριτούς χώρους ή σε μια Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΑΕΔΑ).

Τέλος μπορεί να εξεταστεί και εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών και υλικών κατεδάφισης, εφόσον εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος.

 Στη συνέχεια παρατίθενται Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμων μελών του ΕΣΔΑΚ:

ΤΣΔ Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΣΔ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΣΔ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΣΔ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΤΣΔ Δήμου ΒΙΑΝΝΟΥ

ΤΣΔ Δήμου ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΤΣΔ Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ

ΤΣΔ Δήμου lΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΣΔ Δήμου ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΣΔ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ

ΤΣΔ Δήμου ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΔ Δήμου ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΔ Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ