Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου»

για τη κατασκευή και λειτουργία του έργου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

 Εκτιμώμενη αξία: 40.385.819,11 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 41.312.654,40 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης (με τα δικαιώματα προαίρεσης):

81.698.473,51 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 182501

Το έργο εντάσσεται στις κατηγορίες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

  1. CPV 45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων)
  2. CPV 45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων)
  3. CPV 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων)
  4. CPV: 34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές)
  5. CPV: 42415110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα)
  6. CPV: 34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα)
  7. CPV: 44613400-4 (Containers) 

Αντικείμενο του έργου:

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην περιοχή «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Αλικαρνασσού αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών.

Η ΜΕΑ θα έχει ονομαστική ετήσια δυναμικότητα 59.200 t/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ.

Επιπλέον στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου κυττάρου του ΧΥΤΥ στο ΦΟΔΕΛΕ της Π.Ε. Ηρακλείου και συγκεκριμένα των ακόλουθων:

  • Νέο κύτταρο καθαρής χωρητικότητας 326.900 m3
  • Έργα συλλογής στραγγισμάτων και βιοαέριου
  • Έργα κατασκευής νέας ΜΕΣ.

Επίσης περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων για 6 μήνες.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία των υποδομών (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ) για έξι (6) έτη.

Χρηματοδότηση:

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» με Κωδικό 5050818 και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2021ΣΕ27510003).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 27/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

www.promitheus.gov.gr

31/08/2021

31/08/2021

21/10/2021

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή των έργων (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ), την προμήθεια του εξοπλισμού και τη θέση τους σε λειτουργία, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία των έργων και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία των έργων.

Παραλαβή Τευχών:

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (https://www.esdak.gr).


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21PROC009128116_ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

21PROC009128749_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

e_2_ΕΣΥ

e_3.1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

e_3.2_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

e_4_ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

e_5_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

e_6_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

e_7.1_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

e_7.2_ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

e_8_ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΔΑ

e_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠ

e_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ