Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 79.997,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)

Δ/νση: Αρχ.Μακαρίου 22 Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ.71202

Πληροφορίες: Ιωάννα Γιακουμάκη, Τηλ.:    2810361612

Email:  esdak@otenet.gr,

 Αντικείμενο της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» είναι η εναρμόνιση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα, καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020 – 2030 (ΠΥΣ 39/2020) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων όπως ισχύει.

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α) κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 69.563,03 €

β) απρόβλεπτες δαπάνες 10.434,45 €.

 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( https://esdak.gr/ ).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 3/6/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 8/6/2021 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 181215 σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/6/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/6/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (1.599,95 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων _ΠΔΕ (ΑΔΑ. 6ΝΠΒ7ΛΚ-8ΡΡ) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ

Ζαχαρίας Καλογεράκης

Ακολουθούν τα αναλυτικά τευχη του Διαγωνισμού

e_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΣΔΑ ΚΡΗΤΗΣ

e_ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΕΣΔΑΚ

e_8_2021_ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑΚ

e_7_2021_ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΟΕΚΤ_ΑΜΟΙΒ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΥΔ σε word