Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα σημαντικό έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Ηράκλειο, μετά την έγκριση της χρηματοδότησής του. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου και τη μετεξέλιξή της σε Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ).

Η πρόταση χρηματοδότησης του σημαντικότερου έργου του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου κατατέθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), που είναι και ο φορέας υλοποίησης του πάρκου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 30.925.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”, με δικαιούχο τον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων που έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο, καθώς και το σημαντικότερο στο πλαίσιο του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου. O κεντρικός στόχος του είναι η μείωση του όγκου των αποβλήτων που θα θάβονται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων που επίσης χρηματοδοτείται σρτο πλίσιο του έργου, η αύξηση του ανακυκλώσιμου υλικού, καθώς και ανάκτηση και η επαναχρησιμοποποίηση των απορριμμάτων.

Η ΜΕΑ θα επεξεργάζεται 59.200 tn/έτος σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, αποτελούμενη από τις ακόλουθες υπομονάδες: Μηχανική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών /Βιολογική επεξεργασία οργανικού/ ξήρανση /Δεματοποίηση /Αποθήκευση και πελλετοποίηση απορριμματογενούς καυσίμου. Συνοδό έργο αποτελεί το νέο κύτταρο (Δ με συνολική χωρητικότητα  326.900 m3) στο ΧΥΤΥ Ηρακλείου, για την ταφή  υπολείμματος που θα προκύπτει από την ΜΕΑ (ανέρχεται σε 17.078,40 tn).

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά:

  • Στην ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων στην περιοχή του Ηρακλείου
  • Στην υλοποίηση των περιφερειακών ( ΠΕΣΔΑ Κρήτης) και  Εθνικών στόχων ( ΕΣΔΑ) αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την επεξεργασία τους πριν την υγειονομική ταφή.
  • Στην αξιοποίηση των αποβλήτων και ειδικότερα την ανακύκλωση και γενικά την ανάκτηση υλικών/ενέργειας.
  • Στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των παραγόμενων αστικών αποβλήτων έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης.
  • Στην δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του