ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3_signed

Διορθωτικό
Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες
Έργα
Νομική βάση: Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)
Ταχ. Διευθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22
Πόλη: Ηράκλειο
Κωδικός NUTS: EL431
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Μιχάλης
Τηλέφωνο: +30 2810 361614
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: michlasi@gmail.com
Φαξ: +30 2810 361620
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://esdak.gr
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 45222100 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
II.1.3) Είδος σύμβασης: Έργα
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:
• Κατασκευή Μονάδας Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας
• Κατασκευή Μονάδας βιολογικής επεξεργασίας
• Κατασκευή Μονάδας ωρίμανσης – εξευγενισμού του στερεού υπολείμματος της βιολογικής
επεξεργασίας
• Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
• Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αναβάθμισης Μονάδας Επεξεργασίας
Στραγγισμάτων
• Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων.
• Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας
• Κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής
• Κατασκευή έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων
• Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία.
• Δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων διάρκειας 6 μηνών.
Κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων διάρκειας 5 ετών Κατά την λειτουργία ο ανάδοχος θα αμείβεται
σε €/τόνο εισερχομένου στην εγκατάσταση αποβλήτου
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
5/2/2021
VI.6 ) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:
Σύνδεση TED eSender : ENOTICES
Σύνδεση πελάτη TED eSender : n002aode
Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 227-555419
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης : 17/11/2020
Τμήμα VII : Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.1) Λόγοι αλλαγής
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος : IV.2.2
Αριθμός τμήματος : IV
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:

Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι 10/4/2022.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17/3/2021 τοπική ώρα 11:00
Αντί: Ημερομηνία: 05/02/2021 Τοπική ώρα : 23:59
Διάβαζε: Ημερομηνία: 10/03/2021 Τοπική ώρα : 23:59