Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσυγχρονισμού και συντήρησης στον
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα η ανακατασκευή, η οποία έγινε από τον ΕΣΔΑΚ, περιλαμβάνει αποξήλωση και
απομάκρυνση του συνόλου των παλαιών λαμαρινών των στεγάστρων σε
όλες τις θέσεις εκφόρτωσης και τοποθέτηση πάνελ πλαγιοκάλυψης και
οροφής στην υπάρχουσα σιδηροκατασκευή , ενώ πραγματοποιήθηκε και
επισκευή λαμαρινών σε όλες τις χοάνες. Παράλληλα σε κάθε θέση
εκφόρτωσης, περιμετρικά της χοάνης στο ύψος της απόληξης,
τοποθετήθηκε εύκαμπτο ελαστικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η
διασπορά απορριμμάτων κατά την εκφόρτωση στην ευρύτερη περιοχή.
Mε τις εργασίες εξασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας για τους
εργαζόμενους στον ΣΜΑ, αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες
καθαριότητας για τον περιβάλλοντα χώρο όπου βρίσκεται ο σταθμός
μεταφόρτωσης του Ηρακλείου.
 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης

Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι εγκαταστάσεις
όπου λαμβάνει χώρα η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων από το
μέσο συλλογής σε άλλο μέσο μεταφοράς με ταυτόχρονη μείωση του
όγκου τους.
Τα δημοτικά απόβλητα μεταφέρονται με τα οχήματα συλλογής-
μεταφοράς, μεταφορτώνονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε κινητούς
σταθμούς, οι οποίοι αποτελούνται από συρμούς ρυμουλκού-
ρυμουλκούμενου.
Τα συμπιεσμένα στερεά απόβλητα μεταφέρονται από τους ΣΜΑ στο
ΧΥΤΑ, όπου και διατίθενται για υγειονομική ταφή.