Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 23/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡΛΟΡ2Ω-8Ξ3) Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού μελέτης “Μελέτες ωρίμανσης Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ”.

Συγκεκριμένα, η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 19η/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.