Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 28/2021 (ΑΔΑ: ΨΨ53ΟΡ2Ω-ΨΔΕ) Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού μελέτης “Μελέτες ωρίμανσης Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ”.

Συγκεκριμένα, η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση του ΦΕΚ περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού και ώρα 10:00π.μ.