Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)

Διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη εκπόνηση της μελέτης :
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΣΜΑ) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,

Εκτιμώμενης αξίας 63.977.67€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.(24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

9_2017_ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ_ΑΜΟΙΒΗΣ