ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147)

ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΙΚH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17PROC002498872 2017 – 12 – 28

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΟΑΚ”
συνοδεύει την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2609/27.12.2017 διακύρηξη